A XXI. század modern iskolájában elengedhetetlen a korszerű infokommunikációs eszközök használata az oktatással kapcsolatos adminisztráció területén is. Ennek egyik hatékony eszköze lehet az elektronikus napló alkalmazása, amely alkalmas a tanárokra, az osztályfőnökökre nehezedő adminisztrációs terhek könnyítésére.

A NEPTUN-Napló a legkorszerűbb informatikai technológiákat ötvöző adminisztrációs rendszer és elektronikus osztálynapló, melyet a közoktatásban és szakképzésben is hatékonyan lehet használni, az általános iskoláktól kezdve egészen a különböző szakképzési, felnőttképzési intézményekig. A szoftver megőrzi a hagyományos, papír alapú naplók használatának előnyeit, ugyanakkor egyesíti azokat az elektronikus adattárolás, adatkezelés gyorsaságával és hatékonyságával. Alkalmas a papír alapú iskolai osztálynaplók teljes körű kiváltására, továbbá egyszerűen integrálható már meglévő iskolai szoftverrendszerekhez is.

A Neptun-Napló felhőszolgáltatás minden lényeges IT részt magába foglaló szolgáltatás alapú rendszer. Biztosítja az intézmények számára a szoftver használatához szükséges infrastruktúrát (szerver, operációs rendszer, adatbázis- és alkalmazásszerverek) és tartalmazza a NEPTUN-Napló szoftverrendszer moduljainak licenszét, a működtetéshez elengedhetetlen támogatási szolgáltatást, valamint a rendszeres szoftverfrissítéseket és adatmentéseket is.

Intézményi oldalról tehát semmiféle beruházás vagy infrastruktúra nem szükséges, a teljes működtetési költségek is kiválthatók és mindig a szoftverek legfrissebb változata érhető el az intézmények részére. A megrendeléstől számított néhány órán belül a teljes rendszer már elérhető és használható az intézmények részére. A NEPTUN-Napló felhőalapú rendszer (cloud computing) biztosítják, hogy az intézmények stabil, megbízható és hibatűrő rendszert kapnak, amely független az évközi terheléstől vagy a rendszert használó intézmények számától.

A NEPTUN-Napló jogtulajdonosa az eKRÉTA Informatikai Zrt.

Áttekintés

Az Adminisztrációs rendszer (IAR) feladata az intézményi alapadat nyilvántartás megvalósítása. Az alapnyilvántartás lefedi az intézmény-, tanuló-, és pedagógus-törzsadatok kezelését, az ezekhez kapcsolódó jogviszony, és munkaügyi adatokat, az intézmény feladatellátással kapcsolatos adatait, és az oktatásszervezés alapadatait.

A központi rendszerekkel, elsősorban a KIR-rel történő hatékony adatkommunikáció érdekében az alapnyilvántartás igazodik a KIR adatstruktúrájához. A modul teljes körű támogatást nyújt az oktatásszervezés folyamataihoz, nyilvántartja a tantárgyakat, tanterveket és óraterveket, támogatja a tantárgyfelosztás, órarend rögzítését, az osztályok/csoportok kezelését és oktatásszervezési folyamatban való elhelyezését.

A felhasználó számára támogatást nyújt az adatbevitel során egyszerű űrlapokkal, melyek azonos sémára épülnek. A szabadszöveges beviteli mezők helyett a lehetséges helyeken előre definiált tartalommal rendelkező listás választási lehetőségeket alkalmaz. Az azonos típusú, nagymennyiségű adathalmaz betöltésére (pl. egy teljes osztály tanulóinak adatai) részben automatizált betöltési eljárást, folyamatot biztosít. Ilyen megoldás például egy Excel táblázat, melynek a megfelelő oszlopait adatokkal feltöltve egyben van lehetőség az adatok rendszerbe való betöltésére.

Az intézményi törzsadatok kezelése

Az program lehetővé teszi az intézmény és feladatellátási-helyei adatainak felvitelét a köznevelésre vonatkozó törvényi és jogszabályi előírások és jellemzők szerint. A szoftver kezeli a köznevelési intézmények jogszabályi követelményeknek megfelelő szerkezeti struktúráját, mely egyes intézmények esetében a feladatellátási-hely mellett tagintézményi, illetve székhely és telephelyi szintre is bomlik.

Eszköznyilvántartás kezelése

A rendszer alkalmas az iskolai eszközök kezelésére, alapvető leltárfunkciók megvalósítására is. Képes a KIR-STAT szerkezetének megfelelően kategorizálni az eszközöket, továbbá személyi, ill. teremleltár készítésére is.

Személyzeti nyilvántartás

A személyzeti nyilvántartása a munkavállalói jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés, amelynek jogszabályi alapját a 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: közalkalmazotti törvény), valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata és kollektív szerződése képezik.

A modulban lehetőség van az intézmény foglalkoztatottjainak (pedagógus és nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak egyaránt) adatait rögzíteni, módosítani, és lekérdezni.

A szoftvermodul egyaránt kezeli az aktív személyzetet és a már megszűnt státuszú alkalmazottakat. Kezeli továbbá a munkaviszonyból eredő feladatokat és a nem kötött munkaidő adminisztrálását. A személyzeti nyilvántartás az intézmény valamennyi fő- és további jogviszonyban alkalmazott oktatójának, valamint egyéb munkatársának adatait tartalmazza.

Tanulói nyilvántartás

A tanulói nyilvántartás a tanulói jogviszonyra vonatkozó tények dokumentálására szolgáló adatkezelés, melynek jogszabályi alapját a köznevelési törvény, az intézmény szervezeti és működési szabályzata, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzatai képezik.

A rendszer képes a tanulókkal kapcsolatos adatokat rögzíteni, módosítani és lekérdezni, a juttatásokat és kollégiumi elhelyezéseket kezelni, feljegyzéseket készíteni, osztályokat, csoportokat, tanterveket, órarendeket hozzárendelni az intézmény tanulóihoz.

Oktatásszervezési feladatok

Az oktatásszervezés a rendszer azon funkcióit tartalmazza, melyek az intézmény valós oktatási struktúrájának és működésének lemodellezéséhez szükségesek. A szoftver minden alapvető oktatásszervezési tevékenység elvégzésére alkalmas. Alkalmas az eltérő típusú köznevelési intézmények (általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium) oktatásszervezési folyamatainak leképezésére, és megfelelő alapot nyújt az elektronikus naplózás feltételeinek teljesüléséhez.

A program ul alkalmas az intézményben oktatott tantárgyak rögzítésére, az osztályok és tanulócsoportok szervezésére a tantervi és óratervi követelményeknek megfelelően. Támogatja a tantárgyfelosztás készítését, mely alapot nyújt az órarend létrehozásához. Az oktatásszervezés tartalmaz minden olyan lényegi adatbeviteli lehetőséget, mely az órarend létrehozásához elengedhetetlen. Kezeli a tanéveket, és támogatja a tanévek közötti váltást és az átjárhatóságot is.

Tantárgyak, tantervek, óratervek

A szoftver kezeli az intézményben oktatott tantárgyakat. A tantárgyakat lehet minősíteni a köznevelésre vonatkozó jogszabályokban definiált jellemzők szerint. A tantárgyi nyilvántartás lehetővé teszi az intézményben használt tantárgyak és a statisztikai adatlapokon szereplő tantárgyak közötti egyértelmű kapcsolat létrehozását. A rendszer alkalmas a különböző tantárgyi struktúrák, egymásra épülések kezelésére is, amely lehetőséget teremt pl. a szakképzésben használt tantárgyi modulrendszer kezelésére is.

A program támogatja a tantervek és óratervek felvitelét, a tantervi és óratervi alapkövetelmények figyelembevételével. Alkalmas ezen adatok rögzítésére, és felhasználja az oktatásszervezés ráépülő funkcióinak használata során, mint pl. tantárgyfelosztás és órarend létrehozása, elektronikus napló használata.

Osztályok, csoportok

A tanulócsoportokat tanévenként lehet megadni a közoktatásra vonatkozó jogszabályokban definiált jellemzők szerint. A rendszer megkülönbözteti egymástól a tanulócsoportok két fajtáját, az osztályt és a csoportbontások során, vagy egyéb okból nem osztály szinten kezelt tanórákon alkalmazott csoportot. A csoportoknál lehetőség van a különböző típusú csoportok használatára, mint a gyakorlati csoport, kollégiumi csoport, stb.

Tanév rendje

Definiálható egy tanév adatai (kezdete, vége, tanítási szünetek, munkaszüneti napok, tanítás nélküli munkanapok, kirándulások, stb.), valamint a tanév munkatervének előre tervezhető része (szülői értekezletek, fogadó napok, osztályozó vizsgák). Ezen adatok felhasználásával generálja a rendszer a tanév naptárát. A tanév naptára tartalmazza a tanítási napokhoz rendelt tanítási hét, valamint tanítási nap sorszámát.

Tantárgyfelosztás

A program támogatja az intézmény tantárgyfelosztásának elkészítését, képes létrehozni egy, az iskolákban használt tantárgyfelosztás űrlapot és kitölti a pedagógus tanügyi adatainak és a tanulócsoportok adatainak felhasználásával. A tantárgyfelosztás elkészítését a korábban megadott oktatásszervezési adatok (tantárgy, tanterv, óraterv) alapján támogatja, részben automatikus megoldásokkal.

A tantárgyfelosztásnál a rendszer képes kezelni az esetleges tanév közbeni változásokat. Lehetőséget nyújt a tantárgyfelosztásban pedagógusok, osztályok/csoportok, tantárgyak kicserélésére anélkül, hogy az érintett tanórákban, foglalkozásokban, értékelésekben, mulasztási adatokban adatvesztés következne be. Alkalmas a tantárgyfelosztás és az órarend több példányos, dátum intervallumos érvényességének kezelése is.

Órarend, helyettesítések

A szoftver támogatja az órarend felvitelét, amely tartalmazza a tanítási órákat és a tanórán kívüli foglalkozásokat, a tantárgyfelosztás alapján. Segítséget nyújt az órarend felvitelére, valamint ellenőrzi az órarendi adatok felvitele során az adatok helyességét (osztály, tanár, terem ütközések kiszűrése) a tantárgyfelosztás alapján. Az órarend olyan szerkezeti tulajdonságokkal rendelkezik, mely megfelelő alapot képezhet az elektronikus napló használatához.

A szoftvermodulban lehetőség van az – órarenden alapuló - helyettesítések kezelésére is, ezáltal az intézmény vezetője előre is megadhatja a helyettesítéseket vagy az elmaradt tanórákat. A program a helyettesítések kijelölésénél segíti a felhasználó munkáját, képes javaslatot adni a helyettesítő pedagógus személyére vonatkozólag.

Adatok importálása

A program rendelkezik egy – szabványos alapokon megvalósított – interfésszel, amely alkalmas a nyilvántartott adattartalmak XML vagy EXCEL formátumú exportálására, ill. importálására is. Az adatok importálása nem csak a kezdeti adatfeltöltésénél használható, hanem alkalmas a meglévő adattartalmak – opcionálisan szabályozható – frissítésére, aktualizálására is.

Tanügyi statisztikák

A rendszerben lehetőség van számos tanügyi statisztika elkészítésére is, amelyek egyrészről támogatják a különböző időszaki statisztikai adatszolgáltatásokat, másrészről alkalmasak a vezetők részére is információval szolgálni. Az statisztikai modul több mint 100 különböző statisztikai táblázat elkészítését teszi lehetővé.

Áttekintés

Az Elektronikus napló modul az integrált elektronikus napló szolgáltatást (e-napló) valósítja meg. Az elektronikus napló célja, hogy az oktatásban részt vevő pedagógusok számára a papír alapú naplót helyettesíteni képes felületet nyújtson a napló vezetéséhez, ugyanakkor a papírnaplóval szemben automatikus funkciókkal is rendelkezik. Az elektronikus napló további fontos jellemzője, hogy egyesíti a hagyományos papír alapú napló és az elektronikus adattárolás és feldolgozás előnyeit.

Az elektronikus naplózás kulcsfontosságú funkció, mely jelentős adminisztrációs tehertől mentesíti a pedagógusokat, továbbá értékes szolgáltatásokat biztosít az intézményvezetők, osztályfőnökök, szülők, tanulók számára. Az elektronikus adatokból a teljes haladási és osztálynapló előállítható nyomtatott formátumban is előállítható. Az e-napló támogatja a munkaidőelszámolások és a különféle statisztikák előállítását.

Az elektronikus napló alkalmas a haladási naplók beírására, a tanulók érdemjegyeinek, hiányzás adatainak rögzítésére. Képes továbbá támogatni a mindennapos testnevelés, a közösségi szolgálat, a külső munkahelyen végzett szakmai gyakorlat adminisztrációját.

A naprakész oktatásszervezési adatokra, az érvényes órarendekre épülve az elektronikus napló biztosítja a tanórák haladási naplójának vezetését, továbbá a tanulók értékelését, és hiányzásainak adminisztrálását. Az e-Naplól nagymennyiségű, és a köznevelés számos területét érintő adatok kezelésére alkalmas. Kifejezetten támogatja az adatok minél egyszerűbb betöltésének lehetőségét. A rendszer felépítése logikus, könnyen átlátható és megismerhető.

Haladási napló kezelése

Az e-naplóban lehetőség van a pedagógusok – az órarenden vagy a tantárgyfelosztáson alapuló – tanóráinak kitöltésére, a tanórák adatainak egyszerű rögzítésére. A szoftver alkalmas a tanítási órák – a beírási időrendiségétől független – automatikus, többféle módon beállítható sorszámozására.

Az e-naplóban nem csak a tanítási órák, hanem a – tantárgyfelosztásban szereplő - tanórán kívüli foglakozások (napközi, tanulószoba, szakkörök, felzárkóztatás stb.) adatai is kezelhetők.

Nem kötött munkaidő kezelése

A e-Napló lehetővé teszi a pedagógusok oktatással-neveléssel le nem kötött munkaidejének kezelését is. A pedagógusok ellenőrzötten képesek felvinni a nem kötött munkaidejüket, a törvényi kategóriáknak megfelelő besorolással.

Tanulói értékelések

Az elektronikus naplóban lehetőség van a tanulói érdemjegyek, szöveges értékelések, százalékos eredmények kezelésére is. A szöveges értékeléshez az intézmények – tantárgyhoz kötött - mondatbankot hozhatnak létre, amely hatékony segítséget nyújthat a szöveges értékelések gyors és egyszerű felviteléhez.

Feljegyzések, beírások, elektronikus üzenetek, óralátogatások

Az e-naplóban lehetőség van többféle tanulói feljegyzés és beírás rögzítésére is. A feljegyzések egyrészről megjelenhetnek a nyomtatott dokumentumokban (pl. dicséretek, figyelmeztetők, intők stb.), másrészről lehetőség van olyan elektronikus üzenet, értesítés küldésére is, amely csak az elektronikus felületen látható.

A szoftverben lehetőség van az óralátogatások adatainak rögzítésére is..

Osztályfőnöki, vezetői munka támogatása

Az elektronikus napló hatékonyan segíti az osztályfőnökök munkáját, a mulasztások kezelését, a tanulói adatok módosítását, a magatartás és szorgalom értékelését, valamint a különböző ellenőrzési feladatokat. Az e-Napló az alábbi területeken segíti az osztályfőnöki munkát:

  • Igazolások kezelése
  • Tanórai mulasztások, késések, igazolatlan hiányzások kezelése
  • Mulasztási adatok módosítása
  • Tanulói adatok áttekintése
  • Tanulói személyes és tanügyi adatainak módosítása
  • Magatartás és szorgalom értékelések
  • Naplóellenőrzés, be nem írt órák ellenőrzése

Az Elektronikus ellenőrzőkönyv a hagyományos iskolai ellenőrzőkönyv elektronikus változatát valósítja meg. A gyermek fejlődése során fontos szerep jut a szülőnek, és a köznevelési intézményben a gyermekkel foglalkozó pedagógusoknak egyaránt. A gyermekkel kapcsolatos információk cseréje a két fél között alapvető fontosságú.

A program iskolai osztálynapló WEB alapú információs modulja, amely alkalmas az elektronikus naplóban tárolt adatok publikálására, a tanulók és szüleik azonnali, on-line tájékoztatására. Az elektronikus ellenőrzőkönyvet egy böngészőprogram segítségével nem csak az iskolából, hanem otthonról vagy a szülő munkahelyéről is el lehet érni. A tanulók, szülők, gondviselők egy felhasználónév és jelszó segítségével léphetnek be a rendszerbe, majd tekinthetik meg az elektronikus naplóban róluk tárolt információkat.

Az elektronikus ellenőrzőkönyv célja tehát, hogy a tanuló és szülője számára megfelelő tájékoztató felületet nyújtson a tanuló tanulmányi eredményeivel, jelenléteivel és iskolai értékelésével kapcsolatban.

A szülő megnézheti a gyermeke naprakész tanulmányi eredményeit (évközi-, félévi és év végi jegyek, tanulmányi átlagok, stb.), hiányzásait, egyéb értékeléseit (magatartás, szorgalom, dicséretek és figyelmeztetések, stb.).

A szülői felületre lépve azonnal látható, hogy a gyermeke az adott napon kapott-e valamely tantárgyból érdemjegyet, vagy került-e beírásra hiányzás vagy késés. Lehetősége van tantárgyanként lekérdezni a teljes tanév összes értékelését és bejegyzését. Rendelkezésére állnak a tanulmányi eredményekről, átlagokról készített automatikus és mindig aktuális kimutatások.

A mobil alkalmazáscsomag a NEPTUN-Napló rendszer elektronikus ellenőrzőkönyvét valósítja meg mindhárom népszerű mobil platformon (Google Android, Apple iOS, Microsoft Windows Phone).

A mobil ellenőrzőkönyv mindhárom platformon elérhető natív alkalmazás (mobil applikáció), amely segítségével a szülők okostelefonon és tableten keresztül azonnali, naprakész információkhoz jutnak gyermekük tanulmányi, jelenléti és egyéb adatiról. A mobil alkalmazások integrálva képes kezelni egy szülő több gyermekének adatait, azonos vagy eltérő intézmény esetén is.

Az elektronikus ellenőrző mobil alkalmazásaii kihasználják az egyes mobilplatformok által nyújtott szolgáltatásokat (pl. élő csempe, push értesítések, SMS küldés, stb.). Az alkalmazások kényelmes és informatív felülettel rendelkeznek, egyszerűen használhatók.

A mobil ellenőrzőkönyvek az alkalmazásboltokból (Google Play, Apple AppStore, Windows Store) ingyenes tölthetők le és használhatók.

Alkalmazások letöltése »

A Dokumentációs rendszer a NEPTUN-Napló rendszer dokumentációs modulja. A modul feladata hogy az elektronikus tanügyi nyilvántartásokból nyomtatható dokumentumokat készítsen.

Az intézmények működési rendjét, a tanügyi dokumentumokat, a nyilvántartott adatokat, továbbá az iskolai dokumentumokat, szabályzatokat jogszabályok határozzák meg. Az NEPTUN-Napló rendszer támogatja, illetve segíti a jogszabályok követését a nyilvántartott adatok, támogatott folyamatok, előállított kimenetek kapcsán egyaránt. A Dokumentációs rendszer közel 80 különböző, a köznevelési intézményekben használt dokumentumot képes előállítani, szerkeszthető vagy közvetlenül nyomtatható formában.

A dokumentumokat a népszerű irodai alkalmazások által használt formátumban - Microsoft Documentum (doc), Microsoft Excel (xls), Adobe Acrobat (pd) - képes előállítani. Szinte az összes oktatásban használatos dokumentumtípust képes előállítani: értesítők, igazolások, haladási/csoport/szakköri naplók, órarendek, teremrendek, munkaidő-elszámolások, statisztikai nyomtatványok, értékelések, jelenléti ívek, mulasztások összegzése, törzslapok, bizonyítványok, idegen nyelvű bizonyítványok, pótlapok, tanügyi ellenőrzés dokumentumai, stb. A rendszer képes a dokumentumok előállítását jogosultsági szint szerint is szabályozni.

A program képes a dokumentumok "tömeges" előállítására is (pl. az összes haladási napló, bizonyítvány, félévi értesítő, stb.) intézményi vagy akár osztályszinten is, továbbá támogatja az iskolai körökben elterjedt bizonyítványnyomtatókat is.